Home > Welzijn & Zorg > Nieuws van de commissie

Nieuws van de commissie

De commissie zorg (zie voor samenstelling van commissie Welzijn & Zorg naar overzicht commissies onder SHM) houdt zich bezig met het beleid op het gebied van zorg en welzijn en de coördinatie en ondersteuning van de activiteiten op dit gebied. Het beleid is erop gericht om in het bijzonder de ouderen en kwetsbaren in de wijk behulpzaam te zijn bij het vinden en organiseren van de juiste ondersteuning en aanspreekpunten binnen de veranderende zorg, niet zijnde medische zorg. Daarnaast is er aandacht voor het behouden, initiëren en beter laten functioneren van bestaande (en nieuwe) zorg- en welzijnsactiviteiten in de wijk.

Lopende zaken

1. Wonen en zorg:
Door de vergrijzing (ruim 32%) van de wijk is ‘langer zelfstandig thuis wonen’ met de daaraan verbonden specifieke vraagstukken rond voorzieningen, mobiliteit en aangepast woningaanbod een belangrijk  vraagstuk  in onze  wijk en als zodanig opgenomen in de wijkagenda. Wij stelden voor een samenhangend pakket maatregelen uit te werken m.b.t::
- aangepast woningaanbod: onderzoeken of o.a. het oude plan Meentzicht 2 nieuw leven in kan worden geblazen en beperkte verdichting van het centrum mogelijk is;
- doorstroming:  o.a. inzetten wooncoaches en bij de hiervoor genoemde nieuwbouw voorrang geven aan wijkbewoners die gelet op het beleid m.b.t. langer zelfstandig thuis wonen waarschijnlijk pas op hogere leeftijd naar passende huisvesting op zoek zullen gaan. Om iemand op hoge leeftijd nog te verplaatsen naar een andere wijk en andere sociale omgeving is niet gewenst;
- bestaande voorraad: zorggeschikt maken van huurwoningen door afspraken met de corporaties en het bieden van ondersteuning met diverse maatregelen bij koopwoningen.

De aandacht is vooralsnog vooral gericht op het bezien van het plan Meentzicht2. IOnmiddels is ook gestart met het inzetten van wooncoaches in de wijk. De andere genoemde maatregelen blijven evenwel onverkort van kracht, maar wij hebben de gemeente voorgesteld deze op een later moment op te pakken afhankelijk van de ontwikkelingen rond Meentzicht2.

2. Wooncoaches
Woningcorporaties Alliantie en Gooi en Omstreken zijn in samenwerking met de gemeente in november 2018 in de Hilversumse Meent gestart met het inzetten van wooncoaches. Huurders van boven de 65 wordt een gesprek met een wooncoach aangeboden. Het doel is inzicht te krijgen in woonwensen, ervaren belemmeringen en mogelijkheden tot verhuizing. Ook veel zorggerelateerde zaken komen daarbij aan de orde.

3. Onderzoek voorzieningen
I.v.m. met de sterke vergrijzing van de wijk gaat er in 2019 een toekomstverkenning uitgevoerd worden naar de ouderenzorg in de wijk. De gemeente heeft daarvoor subsidie beschikbaar gesteld. Het gaat daarbij om een middellange termijnvisie over een breed aantal aspecten (demografie, gezondheid, welzijn, wonen etc). Daarvoor zal een professioneel bureau worden ingehuurd.

Laatste nieuws:

Heeft u ideeën voor de Hilversumse Meent? Stuur uw idee op!
Neem direct contact op
© 2019 Stichting Hilversumse Meent