Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer

LAATSTE NIEUWS

Komend jaar worden er belangrijke besluiten genomen over het openbaar vervoer in de regio. Vanaf 2021 verleent de provincie een nieuwe concessie voor de komende jaren aan de busmaatschappij die het vervoer in de regio mag gaan verzorgen. De voorbereiding is inmiddels in volle gang. De door Gedeputeerde Staten vastgestelde uitgangspunten worden in de 1e helft van 2019 nader uitgewerkt tot een Programma van Eisen en een bestek, op basis waarvan geïnteresseerde vervoerders een inschrijving kunnen gaan ontwikkelen. Hierin staan bijvoorbeeld de eisen waaraan de vervoerder moet voldoen, waaronder vervoerkundige eisen (bijvoorbeeld haltes), materieel en tarieven.

Omdat de concessie belangrijke gevolgen kan hebben voor het openbaar vervoer door onze wijk, is dit onderwerp een belangrijke prioriteit op onze Wijkagenda.  De eerste voortekenen duiden op een verdere verslechtering. Uit recente berichten in de lokale media blijkt dat bij de provincie plannen worden voorbereid om buslijn 105, die een tijd geleden al is overgegaan van een halfuur-dienst naar een uurdienst,  niet langer door de Meent maar langs de wijk over de Meentweg te laten rijden. Lees hier meer over in  www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20181206_76820509/gs-geen-garantie-behoud-buslijnen-gooi-en-vecht

Gealarmeerd door deze berichten heeft de Stichting Hilversumse Meent, mede op basis van de uitkomsten van de in 2018 gehouden mobiliteitsenquête in de wijk, inmiddels haar bezorgdheid en wensen bij het gemeentebestuur ingediend. Deze zijn samengevat:

1. bereikbaarheid van stations en ziekenhuizen: wij achten het van groot belang dat belangrijke publieke voorzieningen met openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Uit onze vervoerenquête, die we gezamenlijk met de gemeente hebben uitgevoerd, kwam dit ook als een van de prioriteiten naar voren. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de Meent een van de sterkst vergrijsde wijken van Hilversum is;

2. handhaven van de bus routes door de wijk: het alternatief een bus route langs de wijk over de Meentweg vinden wij vanwege te lange loopafstanden, de onveiligheid en gegeven de reeds genoemde vergrijzing in onze wijk onacceptabel;

3. halfuur frequentie: uit cijfers van Connexion komt naar voren dat door de teruggang enige tijd geleden van een half uur- naar een uur-frequentie  het gebruik van de bus fors is gedaald. Gelet op dit verband pleiten wij voor een herstel van de halfuurfrequentie. Het huidige aantal passagiers is o.i. onvoldoende argument om de uur-frequentie te handhaven of erger,  verder te verslechteren;

4. vervoer op maat: indien punt 3 om vervoertechnische of bedrijfsmatige overwegingen niet te realiseren is, pleiten wij voor een ‘vervoer-op-maat’- oplossing. Er zijn reeds de nodige experimenten in den lande op dit gebied en wij stellen ons voor dat ook in regionaal verband met de vele kernen hiervoor interesse bestaat. Bundeling van krachten in de regio maakt het betrekken van deze oplossing in de aanbesteding kansrijker.

Burgemeester en Wethouders moeten in het 1e kwartaal van 2019 advies aan Gedeputeerde Staten uitbrengen en houden 29 januari van 19.00 – 22.00 uur een bijeenkomst waarin bewoners en belangenverenigingen hun inbreng kunnen leveren. Nadere informatie over deze bijeenkomst vindt u op www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Nieuws/Nieuwsitems/Uitnodiging_themabijeenkomst_OV_Gooi_en_Vechtstreek_2021_2031

Als u zich ook zorgen maakt over de verslechtering van het openbaar vervoer in de wijk, laat u stem dan nu alvast horen en neem contact op met de politieke partij van uw voorkeur in de gemeenteraad. De contactgegevens kunt u vinden op www.hilversum.nl/home/bestuur

Het belangrijkste nieuws, evenementen èn wijkblad als eerste ontvangen?
MELD JE NU AAN!
© 2020 Stichting Hilversumse Meent