Home > Nieuws > SHM en Versa Welzijn gaan Ontmoeting en Dagopva...

SHM en Versa Welzijn gaan Ontmoeting en Dagopvang ontwikkelen in De Meent

31 maart 2021
SHM en Versa Welzijn gaan Ontmoeting en Dagopvang ontwikkelen in De Meent

De Stichting Hilversumse Meent (SHM) en Versa Welzijn hebben in maart 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om welzijnsontmoeting in de Hilversumse Meent te ontwikkelen en meer aandacht te laten uitgaan naar het welzijn van álle inwoners binnen de wijk. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door de gemeente Hilversum die de SHM subsidieert.

Aanleiding vormde de stop van de dagopvang door Hilverzorg per 1 januari 2021 en de resultaten van het onderzoek Ouder worden in de Hilversumse Meent in 2019 door bureau Vilans in opdracht van de SHM. Tevens blijkt uit demografisch onderzoek dat 35% van de bewoners in de Meent onder de categorie ouderen valt ten opzichte van 19% in heel Hilversum. Dit geeft een indicatie over de verwachte stijgende vraag naar dagopvang en activiteiten op het gebied van zorg voor ouderen. Ook cijfers van het RIVM en indicaties van de huisartsen in de Meent onderschrijven deze toenemende behoefte.

Laagdrempelige ontmoeting en dagopvang
De dagopvang van Hilverzorg was gericht op licht dementerende ouderen. De SHM wilde deze opvang graag continueren. Men zocht echter naar een partner die zich, naast deze activiteiten, ook bezig kan houden met participatie, re-integratie, mantelzorgondersteuning, inburgering en integratie van statushouders, nieuwe Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond. Ook wenste de SHM ondersteuning van deze activiteiten door stagiaires, vrijwilligers en mensen met een werkervaringsplaats.

De SHM heeft met deze vraag diverse zorg- en welzijnspartners benaderd en gaf de voorkeur aan Versa Welzijn als samenwerkingspartner. De welzijnsaanpak van Versa sprak de SHM het meest aan.In de overeenkomst tussen de SHM en Versa is gekozen voor uitbreiding van de dienstverlening naar 2 volle dagen in de toekomst. Het is gebleken dat 2 keer per week gedurende 6 uur komen, een gunstig effect heeft op het tijdsbesef en zorgt voor een betere structuur en weekinvulling

De Welzijnsontmoeting gaat zo spoedig mogelijk starten, zodra het rondom corona veilig kan, de coördinator gevonden is (deze beroepskracht wordt nu geworven) en er voldoende vrijwilligers zijn. De locatie wordt de Kruisdam, naar verwachting nog voor de zomer op de maandagen en woensdagen.De welzijnsontmoeting wordt een open, algemene welzijnsvoorziening. Mensen die interesse hebben worden uitgenodigd voor een intake gesprek. De deelnemers krijgen de gelegenheid om actief mee te doen met invulling van het programma.

De bedoeling is dat de welzijnsontmoeting de komende tijd uitgroeit tot een bruisende ontmoetingsplek voor de Meent: niet alleen voor deelnemers, ook voor betrokken vrijwilligers en in samenhang met alle andere dingen die in de Meent gebeuren. Iedereen is er voor elkaar!

Samenwerking voor aanvullende voorzieningen
De SHM heeft onderzoek laten doen in de Meent omtrent de gevolgen van het ouder worden in de wijk. Dit heeft geleid tot een rapportage in brede zin (het eerder genoemde Vilans rapport). Die brede zin wordt ook gekenmerkt  door wensen uit de wijk die niet alleen maar te maken hebben met ouder worden, maar ook gaan over vraagstukken van sociale cohesie in de wijk, maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn in brede zin, migratie van statushouders en andere inwoners met een migratieachtergrond, re-integratie, participatie en contact, het wonen in de wijk in het algemeen zoals bereikbaarheid, veiligheid en het gebruik van aanwezige voorzieningen.

Het bestuur van de SHM onderkent dat deze vraagstukken niet alleen kunnen worden opgelost met hulp en inzet van vrijwilligers maar dat hierbij ondersteuning moet plaatsvinden van de gemeente en van professionele, gespecialiseerde partijen zoals Versa Welzijn er daar één van is.

Doel van deze samenwerking
Het inzetten van de professionele know how van Versa Welzijn t.b.v. het managen van de voorzieningen als hiervoor zijn benoemd met alles wat daarbij behoort, zowel voorzien als onvoorzien.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de verstrekte subsidie van de gemeente Hilversum.

Meer informatie

Wij zoeken dringend vrijwilligers en hebben jou nodig!
HELP ONS MEE!
© 2024 Stichting Hilversumse Meent